آموزش سه تارسه تار :
ساز سه تار دارای دو قسمت کاسه و دسته است. خرک روی صفحه و سیم گیر در انتهای کاسه قرار دارد به گونه ای که اگر ساز ایستاده روی زمین باشد سیم گیر با زمین در تماس خواهد بود در انتهای دسته پنجه قرار دارد که محل قرار گرفتن گوشی ها یا ابزارهای تنظیم کوک است.سه تار در مقایسه با تار فاقد جعبه گوشی است و گوشی ها روی سرپنجه سوار شده اند و داخل آن نیستند. سه تار دارای صدایی مخملی و ظریف بوده از آنجایی که با کنار ناخن انگشت سبابه دست راست نواخته می شود، صدای ساز ارتباط مستقیمی با اعصاب و روان نوازنده پیدا می کند و از این رو سه تار را اغلب همدم اوقات تنهایی خوانده اند. سه تار از خانواده تنبور است اما امروزه از نگاه روش نواختن و شکل دسته و تکنیک ها بسیار به تار نزدیک است...


اساتید سه تار آموزشگاه موسیقی زریاب