آموزش سه تارسه تار :
ساز سه‌تار دارای دو‌قسمت کاسه و دسته است. خرک روی صفحه و سیم‌گیر در انتهای کاسه قرار دارد به چونه‌ای که اگر ساز ایستاده روی زمین باشد سیم‌گیر با زمین در تماس خواهد بود.


اساتید سه تار آموزشگاه موسیقی زریاب