آموزش گیتارگیتار :
بوالحسن علی بن نافع مشهور به زریاب موسیقی دان، خواننده،بربط نوازی و مروج سبک زندگی بود که در عراق،آفریقا و آندلس زیست.
به خاطر سیاه رویی به زریاب مشهور شد که نام توکای سیاه در آن زمان بوده است. گفته می شود که بر
عود تاری پنجم وضع نمود و ریشه گیتار از عود است که بعد از آن تبدیل به لوت شده و بعدها به گیتار
دخترش، حمدونه، نیز به موسیقی پرداخت و درخوانندگی سرآمد بود و خوانندگان بسیاری از او آموختند، زریاب
را ایجاد کننده مکتب موسیقی عربی آندلسی و ترویج دهنده موسیقی عربی در مغرب می دانند.
گفته می شود عود و طرز نواختن آن را او به آندلس برده است همچنین زریاب برای اولین بار، آموزش موسیقی را ساختارمند کرد و او را بنیان گذار اولین مدرسه عود در اسپانیا می دانند.


اساتید سنتور آموزشگاه موسیقی زریاب