با توجه به بافت منطقه خیلی راحتتر میتوانید جای پارک مد نظر خود را پیدا کنید