آموزش ویولنویولن :
ویولن ( به فرانسوی : Violon)
ساز زهی و آرشه ای است. این ساز کوچکترین عضو سازهای زهی - آرشه ای است. اصالت این ساز به کشور ایتالیا برمیگردد. این ساز از 58قطعه مختلف ساخته می شود. وزن آن در حدود 400 گرم می باشد.
شیوه نواختن ویولن: برای نواختن به طور استاندارد بین شانه ی چپ و سمت چپ چانه قرار میگیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده نواخته می شود.
کوک سیم های ویولن از زیر به بم به ترتیب: می ( سیم اول)،لا ( سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم).


اساتید ویولن آموزشگاه موسیقی زریاب